طراحی آنتن های آرایه سری و موازی میکرواستریپ

آنتن آرایه میکرواستریپ
طراحی آنتن های آرایه سری و موازی میکرواستریپ
تغذیه سری
تغذیه موازی و Corporate
شبکه تقسیم کننده توان نابرابر
کاهش SLL

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

مشخصه فرکانسی S11
طراحی شده درفرکانس باند Ku
فرکانس مرکزی 16 گیگاهرتز

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

پترن آنتن آرایه خطی با میزان سطح گلبرگ کناری مینیمم
ابعاد آنتن : 18*300 میلیمتر
قابل استفاده و کاربرد دررادارهای FMCW

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

پترن سه بعدی آنتن آرایه خطی پچ باتغذیه سری وتقسیم کننده توان نابرابر

ابعاد آنتن : 18*300 میلیمتر
قابل استفاده و کاربرد دررادارهای FMCW

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

نمودار VSWR آنتن آرایه.
قابلیت تحقق آنتن به مدل صفحه ای یا Planar به صورت فازی و غیرفازی.
طراحی شده دردونرم افزار HFSS وCST بامشخصه فرکانسی،تشعشعی،امپدانسی یکسان

طراحی آنتن میکرواستریپ

 

 

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com