طراحی و شبیه سازی آنتن هورن ریجدار پهن باند

طراحی و شبیه سازی آنتن هورن پهن باند ریجدار

Design and Simulation of 2-18GHz Double-ridged horn antennaطراحی و شبیه سازی آنتن هورن پهن باند ریجدار

طراحی و شبیه سازی آنتن هورن پهن باند ریجدار

 

 

3-D End-fire radiation pattern of double-ridged pyramidal horn antenna at 3GHz with 7.5dB Gain.


E-plane beamwidth(3dB) = 75deg
H-plane beamwidth(3dB) = 65deg


طراحی و شبیه سازی آنتن هورن پهن باند ریجدار

3-D End-fire radiation pattern of double-ridged pyramidal horn antenna at 8GHz with 10.5dB Gain.


E-plane beamwidth(3dB) = 70deg
H-plane beamwidth(3dB) = 43deg

 

آنتن هورن پهن باند ریجدار

3-D End-fire radiation pattern of double-ridged pyramidal horn antenna at 18GHz with 14.5dB Gain.


E-plane beamwidth(3dB) = 23deg
H-plane beamwidth(3dB) = 17deg

 

آنتن هورن پهن باند

 

مشخصات فنی وسفارش محصول : 09136075084 آقای رضوانی

ایمیل ارتباطی و سفارشات :
Anjoman.master@yahoo.com