کتابی بسیار مفید در زمینه ی آنتن های آرایه ی فازی
📘نام کتاب:
 Array &Phased Arrsy Antenna

نام نویسنده:
Hubregt J. Visser

توضیحات:
آرایه و آنتن های آرایه فازی محبوبیت زیادی به دست آورده است، زمان زیادی نگذشته بودکه این نوع آنتن ها مورد توجه سیستم های راداری نظامی قرار گرفت، اما امروزه در سیستم های غیرنظامی مانند سیستمهای مخابراتی تلفن همراه نیز دیده می شود.
این نوع آنتن ها طوری طراحی شده است که حداکثر تابش در جهت خاص تولید میکند.یک آنتن آرایه فازی ، تغییر فاز را در بین المانهای  آنتن آرایه ای امکان پذیر می سازد همچنین ایجاد اختلاف فاز در بین المانهای این آنتن حداکثر تابش را در جهت خاصی به وجود می آورد.


این کتاب شامل موارد زیر می باشد:
-طراحی آرایه آنتن پچ میکرواستریپ
-سرآتش آنتن آرایه خطی
-طراحی آنتن آرایه فازی خطی
-اسکن فرکانسی آنتن آرایه ای موجبر شکافی
-و...

 

دریافت

📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡📡

بازگشت به فهرست